česká verze koukněte na náš Facebook

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE

Poistenie v rámci členstva v Alpenverein

 

Členstvo v Rakúskom Alpenvereine (ÖAV) neznamená iba poistenie, i tak sa stále viac ľudí stáva členmi Alpenvereinu predovšetkým kvôli nemu.

 

Pre všetkých tých, ktorý sa chcú dozvedieť viac o tomto poistení sme tu pripravili súbor informácii, na ktoré sa nás najčastejšie pýtajú. V žiadnom prípade však tieto informácie nenahrádzujú Všeobecné podmienky.

 

Rozsah poistenia

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE poskytuje poistnú ochranu všetkým členom Alpenverein pre prípad záchranných akcií pri úrazoch, ktoré nastali počas trávenia voľného času. Poistná ochrana v rámci plnenia pri repatriácii, prevoze a liečebnej starostlivosti sa vzťahuje na úrazy vo voľnom čase, pracovné úrazy a ochorenia.

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE má celosvetovú platnosť s výnimkou zákonného poistenia zodpovednosti a poistenia právnej ochrany, ktoré sú obmedzené na oblasť Európy.

 

Poistné čiastky

1. 25.000 € na osobu a poistnú udalosť - náklady v súvislosti so záchrannými prácami v tuzemsku a zahraničí na horách alebo vo vode.

Celoročne, celosvetovo, vo voľnom čase.

2. Náklady na transport zo zahraničia a lekárske ošetrenie v zahraničí

Celosvetovo, počas prvých ôsmich týždňov.

2.1 Bez obmedzenia poistnej čiastky - náklady na prevoz zraneného/chorého a náklady na prevoz mŕtveho v tuzemsku, ak tomu predchádzali záchranné práce.

2.2 10.000 € - Náklady vzniknuté v zahraničí (nie v krajine hlavného bydliska) na neodkladné nutné lekárske ošetrenie vrátane lekárom predpísaných liekov, zdravotne podmienenej prepravy do najbližšej vhodnej nemocnice až do výšky poistnej sumy 10 000 EUR, pričom z tejto sumy je k dispozícii na ambulantné lekárske vyšetrenie vrátane lekárom predpísaných liekov 2 000 EUR. Pre ambulantné lekárske ošetrenie vrátane lekárom predpísaných liekov platí spoluúčasť vo výške 70 EUR na osobu a zahraničný pobyt.

2.2 10.000 EUR - náklady ošetření vzniklé v zahraničí (ne v zemi trvalého pobytu) včetně lékařem předepsaných léků, nákladů transportu do nejbližší vhodné nemocnice, přičemž z této částky je k dispozici pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků částka 2 000 EUR. Pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků platí spoluúčast ve výši 70 EUR na osobu a pobyt v zahraničí.

Poistiteľ uhradí preukázané náklady na lekársky nevyhnutné nemocničné ošetrenie
- v Rakúsku: v rámci všeobecnej triedy poplatkov vo verejných nemocniciach,
- mimo Rakúska: vo verejných nemocniciach.

2.3 Plné náklady na prevoz zosnulého na miesto jeho posledného hlavného bydliska.

 

!!! POZOR: Pred transportom, prevozom, pobytom v nemocnici v zahraničí a prevozom v tuzemsku (nie pri záchranných akciách) bezodkladne kontaktujte 24-hodinový núdzový servis:

Jedná sa o:

Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, e-mail: aws@alpenverein.at

 

3. Poistenie zodpovednosti za škodu Európa až do výšky 3 000 000 EUR

Celoročne, v celej Európe. Krytá je povinnosť nahradiť škody spôsobené ujmou na zdraví a škody na majetku. Spoluúčasť pri škodách na majetku 200 EUR.

4. Trestnoprávna ochrana Európa až do výšky 35 000 EUR

Celoročne, v celej Európe. Poistná ochrana vzniká pri súdnych trestných konaniach od obžaloby, pri trestných konaniach pred správnymi orgánmi od prvého úkonu stíhania.

5. Právna ochrana pri náhrade škody Európa s nárokmi na náhradu škody po úrazoch s ujmou na zdraví až do max. výšky 500 EUR na poistnú udalosť

 

(Pozor: Body 3 a 4 platí toľko v Europe a pro vybrané športy - viď Všeobecné podmienky)

 

Omedzenie

Plnenie v zahraničí podľa bodu 2 je poskytované v priebehu prvých ôsmich týždňov každej cesty do zahraničia. Poistné čiastky sa rozumejú na osobu a zahraničnú cestu. Poistné plnenie sa nevzťahuje na nehody/ochorenia pri cestách s plánovaným výstupom na vrcholy s výškou nad 6 000 m, ako aj pri expedíciách do Arktídy (destinácie za Severným polárnym kruhom), Antarktídy (destinácie za Južným polárnym kruhom) a Grónska.

 

UPOZORNENIE

Poistenie, ktoré získavate v rámci členstva nie je vhodné pre cesty do USA a Číny. Tu je čiastka pre krytie liečebných nákladov nedostatočná, pretože v USA a v Číne účtujú nemocnice, v prípade, že ste poistený, niekoľkonásobok skutočných nákladov.

 

V prípade zahraničných ciest do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a zmluvných štátov (viac viď Európsky preukaz zdravotného poistenia) je vhodné mať so sebou Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý Vám zadarmo vystaví vaša zdravotná poisťovňa.

 

 

Poistiteľom ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE je rakúska poisťovňa GENERALI Versicherung AG.